privacy & Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Per Mei 2018 is een privacyverklaring verplicht, ook op websites. Omdat ik op Liefsmarielle ook persoonsgegevens verzamel, heb ook ik wel een privacyverklaring opgesteld. Ik ben wettelijk verplicht bezoekers van mijn website duidelijk te informeren welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Liefsmarielle kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van mijn website, omdat jij wel eens een reactie achterlaat onder een artikel of een vraag stelt via het contactformulier. Liefsmarielle verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Waarom?
Liefsmarielle verwerkt deze gegevens om in contact te komen indien gewenst. Denk hierbij aan een winactie waarbij jij participeert en jij je naam opgeeft. Indien je hebt gewonnen neem ik via jouw opgegeven e-mailadres contact met jou op.

Bewaren van gegevens
Liefsmarielle bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doe ik vrijwel niks met de informatie die jij mij geeft. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Gegevens aan derden
Liefsmarielle verstrekt de gegevens die jij mij geeft niet aan derde, alleen als dit nodig is om mijn overeenkomst met jou te uit te voeren of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij weer aan die winactie; wanneer jij een product wil winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf kan jij alleen profiteren als ik jouw – zelf verstrekte gegevens – deel met dat bedrijf.

Websitebezoek
Op Liefsmarielle worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Liefsmarielle gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op Liefsmarielle kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Dit zijn bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten of een bijgevoegde Instagram Feed. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google Analytics
Liefsmarielle maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Liefsmarielle bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Tevens kan je hier het privacybeleid van Google Analytics vinden.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt. Daarnaast om rapporten over de website aan Liefsmarielle te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik, als eigenaar van Liefsmarielle heb hier geen invloed op. Ik, als eigenaar van Liefsmarielle, geef Google geen toestemming om via Liefsmarielle verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Dit alleen geldt tevens voor affiliatie programma’s waarbij Liefsmarielle aangesloten zit.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk hierbij aan een reactie die je verwijderd wil hebben bij een oud artikel. Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liefsmarielle.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast mag je altijd een exportbestand van je persoonlijke data die wij van jou hebben opvragen, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat namelijk geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

SSL Certificaat
Liefsmarielle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Liefsmarielle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Liefsmarielle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via info@liefsmarielle.nl.

Liefsmarielle.nl maakt gebruik van cookies

Omdat ik het belangrijk vind dat Liefsmarielle een fijne en veilige plek is maakt deze site gebruik van cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die door de server van een website naar een browser wordt gestuurd. Deze data wordt opgeslagen in de browser, zodat deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer naar de server kan worden teruggezonden. (Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet).

Omdat in juni 2012 de Cookiewet van kracht is gegaan krijg jij als bezoeker van Liefsmarielle onderaan mijn website een melding of jij hier toestemming voor geeft. De Cookies worden op Liefsmarielle gebruikt om de site simpelweg beter te kunnen laten functioneren. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld of openbaar gemaakt.

Geef jij hier geen toestemming voor, dan kun je simpelweg de website wegklikken of onderaan de pagina op ‘nee’ te drukken.

Heb je vragen? Je kunt ten alle tijden contact met mij opnemen per e-mail: info@liefsmarielle.nl.

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Liefsmarielle gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer [invullen] handelend onder de naam Liefsmarielle.
1.2. Website: de website van liefsmarielle, te raadplegen via www.liefsmarielle.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Liefsmarielle en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Liefsmarielle en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Liefsmarielle zijn
de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor liefsmarielle slechts bindend, indien en voor zover deze door liefsmarielle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Liefsmarielle afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Er worden aparte verzendkosten gerekend.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Liefsmarielle kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van liefsmarielle afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

6.5. Liefsmarielle raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7. Liefsmarielle is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Liefsmarielle
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos
te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het
reguliere posttarief geeft Liefsmarielle een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Liefsmarielle of op andere ondubbelzinnige wijze aan Liefsmarielle kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Liefsmarielle bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen
om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Liefsmarielle
Adres 123
2828 OP, Utrecht

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Liefsmarielle de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Liefsmarielle aanbiedt het product zelf af te halen, mag Liefsmarielle wachten met terugbetalen tot Liefsmarielle het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Liefsmarielle volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Liefsmarielle is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Liefsmarielle is gewezen op de te late betaling en Liefsmarielle de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Liefsmarielle is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Liefsmarielle kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Liefsmarielle een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. Liefsmarielle staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Webwinkel X B.V.
Adres 123
2828 OP, Amsterdam
telefoon: 0207263859
e-mail: webwinkel@email.nl
KvK-nummer: 123123
btw-nummer: 828282282

Sluit mij
Zoek je iets?
Zoek:
Berichtcategorieën: